ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 10
وزن: 942 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/01/25 117,000 500
1398/12/20 117,500 8,600
1398/12/07 126,100 0
1398/12/06 126,100 22,100