ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 10
وزن: 707 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/14 106,500 3,500
1398/12/11 110,000 39,200
1398/09/24 70,800 3,800
1398/09/23 67,000 6,500