میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کارخانه خرمدشت تاکستان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان
1401/11/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!