میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه روهینا جنوب
سایز: 8
وزن: 5/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/01/31 63,000 1,000
1399/01/24 64,000 17,500
1398/08/20 46,500 0
1398/08/19 46,500 500