میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ارگ تبریز
سایز: 18
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/22 63,000 3,000
1398/12/19 60,000 0
1398/12/17 60,000 500
1398/12/15 60,500 500