میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سمنان
سایز: 20
وزن: 28 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/29 61,000 800
1398/11/28 60,200 0
1398/11/27 60,200 0
1398/11/24 60,200 1,500