میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/27 62,900 500
1398/11/26 63,400 0
1398/11/24 63,400 0
1398/11/23 63,400 300