میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
سایز: 14
وزن: 14/8 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/07/01 121,000 1,000
1399/06/31 120,000 0
1399/06/29 120,000 4,000
1399/06/24 116,000 0