ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 5
وزن: 354 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/23 72,000 9,000
1398/09/06 63,000 7,000
1398/08/18 56,000 7,500