ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 4
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 123,000 5,000
1399/04/10 118,000 0
1399/04/09 118,000 0
1399/04/07 118,000 0