ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 10
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/04/03 59,700 1,000
1398/03/22 60,700 300
1398/03/20 61,000 1,300
1398/03/19 62,300 600