ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 10
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/10 160,000 0
1399/06/05 160,000 0
1399/06/04 160,000 1,000
1399/06/03 161,000 0