ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه گیلان
ضخامت: 8
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/10 143,000 0
1399/06/05 143,000 0
1399/06/04 143,000 0
1399/06/03 143,000 0