ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 15
وزن: 1413 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/20 114,000 4,000
1399/01/25 110,000 7,500
1398/12/20 117,500 6,600
1398/12/07 124,100 0