ورق گالوانیزه رول کارخانه

گروه: ورق
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 0.6
وزن: متر مربع 4.68 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/09/12 235,500 7,000
1399/09/11 228,500 0
1399/09/10 228,500 4,500
1399/09/09 233,000 0