ورق گالوانیزه رول کارخانه

گروه: ورق
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 0.7
وزن: متر مربع 5.46 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/09/12 232,500 7,000
1399/09/11 225,500 0
1399/09/10 225,500 3,500
1399/09/09 229,000 0