ورق گالوانیزه رول کارخانه

گروه: ورق
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 0.8
وزن: متر مربع 6.24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/09/12 232,500 8,000
1399/09/11 224,500 0
1399/09/10 224,500 2,000
1399/09/09 226,500 0