ورق گالوانیزه رول کارخانه

گروه: ورق
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 0.9
وزن: متر مربع 7.02 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/09/12 231,500 7,500
1399/09/11 224,000 0
1399/09/10 224,000 1,000
1399/09/09 225,000 0