ورق گالوانیزه رول کارخانه

گروه: ورق
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 2
وزن: متر مربع 11.7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/09/12 226,000 7,000
1399/09/11 219,000 0
1399/09/10 219,000 3,000
1399/09/09 222,000 0