ورق سیاه شیت فابریک انبار اصفهان

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 6
وزن: 425 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/04 57,800 500
1398/09/03 57,300 1,000
1398/09/02 56,300 2,300
1398/08/11 54,000 400