ورق سیاه شیت فابریک انبار اصفهان

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 15
وزن: 1060 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/04 57,300 0
1398/09/03 57,300 1,000
1398/09/02 56,300 1,500
1398/08/20 54,800 500