ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه قطعات
ضخامت: 8
وزن: 453 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/13 84,000 500
1399/02/06 84,500 15,300
1398/10/22 69,200 7,000
1398/09/26 62,200 0