ورق سیاه رول کارخانه

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 8
وزن: 8000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/13 98,000 11,300
1398/12/10 109,300 8,200
1398/11/30 101,100 7,500
1398/11/27 93,600 0