ورق سیاه رول کارخانه

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 6
وزن: 8000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/13 96,500 12,800
1398/12/10 109,300 8,200
1398/11/30 101,100 7,000
1398/11/27 94,100 0