ورق سیاه رول کارخانه

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 4
وزن: 8000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/30 160,000 500
1399/06/26 160,500 2,000
1399/06/25 162,500 22,500
1399/06/24 140,000 13,000