ورق سیاه رول کارخانه

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 5
وزن: 8000 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/13 96,500 13,800
1398/12/10 110,300 16,200
1398/11/27 94,100 500
1398/11/26 93,600 5,600