ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 2.5
وزن: 62 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 114,000 2,000
1399/04/10 112,000 0
1399/04/09 112,000 0
1399/04/08 112,000 0