ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 4
وزن: 63 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 112,000 2,000
1399/04/10 110,000 0
1399/04/09 110,000 0
1399/04/08 110,000 0