ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 5
وزن: 79 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 113,000 0
1399/04/10 113,000 0
1399/04/09 113,000 0
1399/04/08 113,000 0