ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 6
وزن: 95 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/10/20 222,000 0
1399/10/14 222,000 0
1399/10/09 222,000 10,000
1399/10/01 212,000 0