ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 4
وزن: 283 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/03 92,000 0
1399/02/31 92,000 1,000
1399/02/30 93,000 0
1399/02/29 93,000 0