ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 4
وزن: 283 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/31 161,000 0
1399/06/30 161,000 0
1399/06/29 161,000 0
1399/06/26 161,000 0