ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 12
وزن: 848 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/24 156,000 7,000
1399/04/23 149,000 2,000
1399/04/22 147,000 48,000
1399/03/27 99,000 1,000