ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 15
وزن: 1060 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 118,000 3,000
1399/04/10 115,000 3,000
1399/04/09 112,000 0
1399/04/08 112,000 0