ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 6
وزن: 424 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/23 70,000 8,800
1398/09/06 61,200 5,200
1398/08/18 56,000 5,100