ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 15
وزن: 1060 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/14 106,500 3,500
1398/12/11 110,000 38,900
1398/09/24 71,100 3,600
1398/09/23 67,500 6,500