ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه قطعات
ضخامت: 10
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 127,000 3,000
1399/04/14 124,000 6,000
1399/04/11 118,000 5,000
1399/04/10 113,000 0