ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه قطعات
ضخامت: 12
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/14 121,000 3,000
1399/04/11 118,000 5,000
1399/04/10 113,000 0
1399/04/09 113,000 0