میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ارگ تبریز
سایز: 14
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/19 60,000 0
1398/12/17 60,000 500
1398/12/15 60,500 500
1398/12/14 61,000 2,000