میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 68,000 2,000
1398/12/20 66,000 0
1398/12/19 66,000 0
1398/12/14 66,000 3,000