میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 67,500 2,000
1398/12/20 65,500 0
1398/12/19 65,500 0
1398/12/14 65,500 3,000