میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 20
وزن: 28/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 67,000 2,000
1398/12/20 65,000 0
1398/12/19 65,000 0
1398/12/14 65,000 3,000