میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شمس سپهر
سایز: 10
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/13 74,700 0
1399/03/12 74,700 8,700
1399/02/28 66,000 1,800
1399/02/17 64,200 500