میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شمس سپهر
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/13 72,500 0
1399/03/12 72,500 27,200
1398/09/13 45,300 100
1398/09/12 45,200 200