میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/27 61,900 500
1398/11/26 62,400 0
1398/11/24 62,400 0
1398/11/23 62,400 300