میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 18
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/30 65,000 200
1399/02/29 64,800 200
1399/02/28 65,000 1,000
1399/02/24 64,000 1,500