میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه میانه
سایز: 16
وزن: 19 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/19 61,500 8,800
1398/12/06 70,300 7,500
1398/11/30 62,800 2,000
1398/11/28 60,800 0