میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
سایز: 18
وزن: 24/6 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/07/01 120,000 1,000
1399/06/31 119,000 0
1399/06/29 119,000 4,000
1399/06/24 115,000 0