میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 20
وزن: 29 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 80,500 500
1399/04/09 81,000 2,000
1399/04/08 79,000 2,000
1399/04/02 77,000 2,500